هواکش گلخانه ای

سیستم تهویه در گلخانه ها؛ مراکز باغبانی علمی و گیاه شناسی و باغ های گیاه شناسی سرپوشیده، چندین عامل محیطی را به صورت همزمان کنترل میکند. اگزاست فن ها با ایجاد فشار منفی استاتیک و فن ها با ایجاد فشار مثبت استاتیک می توانند تهویه ی مناسب برای گلخانه ها را تامین کنند.