میزان صدا | دسی بل db

برای محاسبه میزان بلندی، قدرت یا شدت منابع صوتی از دسیبل ک ه با علامت dB نشان می دهند استفاده می شود. که این موضوع در فیزیک صوت بسیار مطرح شده است.دِسیبِل به معنی میزان بلندی صدا یا شدت آن می باشد. ادامه مطلب