تبدیل واحدهای اندازه گیری مختلف

در دنیای علم و فناوری واحدهای اندازه گیری مختلفی وجود دارند که می توانند به یکدیگر تبدیل بشوند، برای تبدیل این واحد ها به یکدیگر  باید از ضرایب مختلفی استفاده بشود. برای آشنایی با این موضوع در این پست ما برای شما جداول مختلف تبدیل واحدهای مختلف اندازه گیری به یکدیگر را بصورت مجزا آورده ایم. در ادامه با ما باشید.....

 

تبدیل واحد در اول صنعت

 

به منظور آشنایی هرچه بیشتر شما کاربران عزیز با تبدیل واحدهای مختلف اندازهی گیری در این قسمت در جداول مختلف نحوه ی تبدیل واحدهای مختلف را به یکدیگر برای شما آورده ایم.

 

تبدیل واحدهای دبی

برای تبدیل واحدهای دبی مختلف به یکدیگر می توانید از جدول زیر استفاده کنید:

 

تبدیل واحدهای دبی

1 Galmin-1 = 0.227 m3h-1

1 ls-1 = 3.6 m3h-1

1 m3s-1 = 3600 m3h-1

1 lmin-1 = 0.06 m3h-1

1 ft3s-1 = 101.9 m3h-1

1 m3min-1 = 60 m3h-1

1 ft3h-1 = 0.0283 m3h-1

1 ft3min-1 = 1.7 m3h-1

1 cfm = 1.7 m3h-1

 

 

توضیحات

l : لیتر

m: متر

ft: فوت 

Gal: گالن امریکایی

s : ثانیه

h : ساعت 

min : دقیقه

 

توجه:

واحد cfm همان واحد فوت مکعب بر دقیقه (ft3min-1) است. 

 

 

تبدیل واحدهای فشار

برای تبدیل واحدهای فشار مختلف به یکدیگر می توانید از جدول زیر استفاده کنید:

 

تبدیل واحدهای فشار

1 dyne per square centimeter (dyne cm-2 ) = 10-6bar

1 dyne per square centimeter (dyne cm-2 ) = 10-3mb

1 milibar (mb) = 103 dynes cm-2

1 dyne per square centimeter (dyne cm-2 ) = 0/1 pascal (Pa)

1 milibar (mb) = 0/029530 in. Hg (standard)

1 milibar (mb) = 0/750062 mm Hg (standard)

1 bar (b) = 106 dynes cm-2

1 milibar (mb) = 100 pascsl (Pa)

1 bar (b) = 105 N m-2

1 bar (b) = 103 mb

1 bar (b) =102 kPa

1 bar (b) = 105 pascal (Pa)

1 standard millimeter of mercury(mm Hg (standard)) = 0/039370 in. Hg (standard)

1 standard millimeter of mercury(mm Hg (standard)) = 1/333224 mb

1 standard inch of mercury(in.Hg(standard)) = 0/49115 lb in-3 .

1 standard millimeter of mercury(mm Hg (standard)) = 133/32 Pa

1 standard inch of mercury(in.Hg(standard)) = 25/4 mm Hg (standard)

1 standard inch of mercury(in.Hg(standard)) = 33/864 mb

1 pound per sq. inch (lb in-2 .) =2/0360 in. Hg (standard)

1 standard inch of mercury(in.Hg(standard)) = 3/3864 kPa

1 pound per sq. inch (lb in-2 .) = 6/89476 kPa

1 pound per sq. inch (lb in-2 .) =68/9476 mb

1 standard atmosphere  = 760 mm Hg (standard)

1 standard atmosphere  = 1013/25 mb

1 standard atmosphere = 14/696 lb in-2 

1 standard atmosphere = 29/921 in. Hg (standard)

 

توضیحات

pa : پاسکال

bar : بار

mb : میلی

dyne : دین

N : نیوتن

lb : پوند

 

 

تبدیل واحدهای زمانی

برای تبدیل واحدهای زمانی مختلف به یکدیگر می توانید از جدول زیر استفاده کنید:

 

تبدیل واحدهای زمانی

1 day(d) = 24h

1 hour (h) = 60 min

1 day (d) =1440 min

1 hour (h) = 3600 s

1 day (d) = 86400 s

1 (min) = 60 s

 

توضیحات

d : روز

h : ساعت 

min : دقیقه

s : ثانیه

 

 

تبدیل واحدهای سرعت

برای تبدیل واحدهای سرعت مختلف به یکدیگر می توانید از جدول زیر استفاده کنید:

 

تبدیل واحدهای سرعت

meter per second (ms-1) = 2/23694 mih-1

meter per second (ms-1) = 3/6000 kmh-1

1 kilometer per hour (kmh-1) = 0/27778 ms-1

1 meter per second (m s-1) = 3/28084 fts -1

1 kilometer per hour (kmh-1) = 0/62137 mi.h-1

1 kilometer per hour (kmh-1 ) = 0/53959 knot

1 knot = 1/15155 mi.h-1

1 knot = 1 naut.mi.h-1

1 knot = 1/85325 kmh-1

1 knot = 0/51479 ms-1

1 mile per hour (mi.h-1) = 0/44704 ms-1

1 mile per hour (mi. h-1) = 0/86839 knot

1 foot per second (fts-1 ) = 0/68182 mi.h-1  

1 mile per hour (mi.h-1) =1/6093 kmh-1

1 foot per second (fts-1) = 1/0973 kmh-1

1 foot per second (fts-1 ) = 0/3048 ms-1  

 

توضیحات

km : کیلومتر

h : ساعت

ft : فوت

knot : نات

mi : مایل

 

 

تبدیل واحدهای جرم

برای تبدیل واحدهای جرم مختلف به یکدیگر می توانید از جدول زیر استفاده کنید:

 

تبدیل واحدهای جرم

1 kilogram (kg) = 103 g

1 gram (g) = 0/0022046 lbm

1 metric ton, tone (t) = 103 kg

1 kilogram (kg) = 2/2046 lbm

1 pound avoirdupois (1 lb) = 453/59 g

1 metric ton, tone (t) = 2204/6 lbm

1 short ton = 2000 lbm

1 pound avoirdupois (lb) = 0/45359 kg

1 short ton = 0/90718 t

1 short ton = 0/892857 long ton

1 long ton = 1/12 short ton

1 long ton = 2240 lbm

1 foot per second (fts3 ) = 0/68182 mi.h-1  

1 long ton = 1/0160 t

 

توضیحات

lbm : پوند

g : گرم

kg : کیلوگرم

lb : پوند

t : تن

 

 

تبدیل واحدهای چگالی آب در دمای 4 درجه سانتیگراد

برای تبدیل واحدهای چگالی آب در دمای 4 درجه سانتیگراد مختلف به یکدیگر می توانید از جدول زیر استفاده کنید:

 

تبدیل واحدهای چگالی آب در دمای 4 درجه سانتیگراد

1 gcm-3 =1 tm-3

1 gcm-3 =62/428 lbft-3 (specific wt.)  

1 kgm-3 =10-3 tm -31 kgm-3 =10-3 gcm-3

 

توضیحات

lb : پوند

g : گرم

kg : کیلوگرم

lb : پوند

t : تن

cm : سانتی متر

g : ساعت

kg : کیلوگرم

m : متر

ft : فوت

 

 

تبدیل واحدهای طول

برای تبدیل واحدهای طول مختلف به یکدیگر می توانید از جدول زیر استفاده کنید:

 

تبدیل واحدهای طول
1 milimeter (mm) = 10-1 cm

1 micrometer (mm) = 10-6 m

1 centimeter (cm) = 10-2 cm 1 milimeter (mm) = 10-3 m

1 centimeter (cm) = 39/370 in

1 centimeter (cm) = 3/2808 ft

1 kilometer (km) = 103 m 1 kilometer (km) = 105 cm

1 kilometer (km) = 0/62137 stat. mi.

1 kilometer (km) = 3280/8 ft

1 inch (in.) = 2/54 cm

1 inch (in.) = 25/4 mm

1 foot (ft) = 12 in.

1 inch (in.) = 0/0254 m

1 foot (ft) = 0/3048 m

1 foot (ft) = 30/48 cm

1 statute mile (stat. mi.) =1609/3 m

1 statute mile (stat. mi.) = 5280 ft.

1 statute mile (stat. mi.) = 1/6093 km

 

 

توضیحات

m : متر

cm : سانتی متر

m : میکرو

ft : فوت

mm : میلی متر

mi : مایل

in : اینچ

stat.mi : مایل رسمی

 

 

تبدیل واحدهای سطح

برای تبدیل واحدهای سطح مختلف به یکدیگر می توانید از جدول زیر استفاده کنید:

 

تبدیل واحدهای سطح

1 square meter (m2 ) = 1550/0 sq in.

1 square meter (m2 ) = 104cm2

1 square foot (sq ft) = 144 sq in.

1 square meter (m2 ) = 10/764 sq ft

1 acre = 43560 sq ft

1 square foot (sq ft) = 0/092903 m2

1 acre = 0/4047 ha

1 acre = 4046/856 m2

1 hectare (ha) = 2/471 acre

1 hectare (ha) = 104 m2

 

توضیحات

sq : مربع

acre : ایکر

ha : هکتار

 

 

تبدیل واحدهای حجم

برای تبدیل واحدهای حجم مختلف به یکدیگر می توانید از جدول زیر استفاده کنید:

 

تبدیل واحدهای حجم

meter per second (ms-1) = 2/23694 mih-1

meter per second (ms-1) = 3/6000 kmh-1

1 kilometer per hour (kmh-1) = 0/27778 ms-1

1 meter per second (ms-1) = 3/28084 fts -1

1 kilometer per hour (kmh-1) = 0/62137 mi.h-1

1 kilometer per hour (kmh-1 ) = 0/53959 knot

1 knot = 1/15155 mi.h-1

1 knot = 1 naut.mi.h-1

1 knot = 1/85325 kmh-1

1 knot = 0/51479 ms-1

1 mile per hour (mi.h-1) = 0/44704 ms-1

1 mile per hour (mi. h-1) = 0/86839 knot

1 foot per second (fts-1 ) = 0/68182 mi.h-1  

1 mile per hour (mi.h-1) =1/6093 kmh-1

1 foot per second (fts-1) = 1/0973 kmh-1

1 foot per second (fts-1 ) = 0/3048 ms-1  

 

توضیحات

km : کیلومتر

h : ساعت

ft : فوت

knot : نات

mi : مایل

 

 

تبدیل واحدهای نیرو

برای تبدیل واحدهای نیرو مختلف به یکدیگر می توانید از جدول زیر استفاده کنید:

 

تبدیل واحدهای نیرو

1 gram force = 9/80665*10-2 N

1 gram force = 980/665 dynes

1 newton (N) = kg m s -2

1 newton (N) = 105 dynes

 

 

 

تبدیل واحدهای انرژی

برای تبدیل واحدهای انرژی مختلف به یکدیگر می توانید از جدول زیر استفاده کنید:

 

تبدیل واحدهای انرژی

1 erg = 10-7 joule (J)

1 erg = 1 dyne-centimeter

1 joule (J) = 107 ergs

1 erg = 2/3884×10-8 ITcal

1 joule (J) = 1 N m

1 joule (J) = 0/23884 ITcal

1 kilowatt-hour (kw h) = 3/6×106 joules

1 international Steam Table caloris (ITcal) = 4/1868 joules

1 British thermal unit (Btu) (the Btu used here is defined by the relationship: 1 Btu 0F-1 lb-1 = 1 ITcal 0c-1 g-1 )

1 kilowatt-hour (kw h) = 3/6 megajoules (MJ)

1 British thermal unit (Btu) (the Btu used here is defined by the relationship: 1 Btu 0F-1 lb-1 = 1055/07 joules

1 British thermal unit (Btu) (the Btu used here is defined by the relationship: 1 Btu 0F-1 lb-1 =251/996 ITcal

1 foot-pound (ft-lb) = 1/35582 joules

 

 

 

تبدیل واحدهای توان

برای تبدیل واحدهای توان مختلف به یکدیگر می توانید از جدول زیر استفاده کنید:

 

تبدیل واحدهای توان

1 kilowatt =103 Js-1

1 watt (W) =1 joule s-1

1 kilowatt = kJs-1

 

 

 

 

تبدیل واحدهای توان درهر واحد سطح

برای تبدیل واحدهای توان درهر واحد سطح مختلف به یکدیگر می توانید از جدول زیر استفاده کنید:

 

تبدیل واحدهای توان درهر واحد سطح

1 Cal15cm-2 min-1 = 0/69758 kilowatts m-2

1 Cal15cm-2 min-1 = 1 ly min-1

1 Btu ft-2 min-1 = 0/18928 kilowatts m-2

 

 

 

تبدیل واحدهای انرژي درهر واحد سطح

برای تبدیل واحدهای انرژي درهر واحد سطح مختلف به یکدیگر می توانید از جدول زیر استفاده کنید:

 

تبدیل واحدهای انرژي درهر واحد سطح

1 langley (ly) = 4/1855 joules cm-2

1 langley (ly) = 1 cal15 cm-2

1 Btu ft-2 = 11/357 kilojoules m-2

1 joule cm-2 = 10 kilojoules m-2

1 ITcal cm-2 = 41/868 kilojoules m-2

1 ITcal cm-2= 4/1868 joule cm-2