انکودر مغناطیسی

 

انکودرهای مغناطیسی نسبت به انکودرهای نوری مقاوم تر هستند

و در این انکودرها قدرت تفکیک (Resulation) یا دقت انکودرهای مغناطیسی نسبت به نوری کمتر می باشد.

 

منبع: اول صنعت