کنترل حرکت MOTION CONTROLLER

امروزه کاربردهای کنترل حرکت در صنایع مختلف به شدت رو به گسترش است و تقریباً در اکثر صنایع نمونه هایی از کنترل حرکت به چشم می خورد. دلیل این امر ظهور سیستم های کنترل نوین و پیشرفته می باشد  که این امکان را ایجاد می کند که بتوانیم هر نوع فرآیندی را در هر صنعتی تحت کنترل خود در آوریم.

 

استفاده از سرو موتورهای AC یا DC ، موتورهای خطی، استپر موتورها در کنار بهره گیری از مدارات تحریک (درایو سروو موتورها و درایو استپر موتورها) و کنترلرها باعث راحتی کنترل فرآیندهای صنعتی شده است.

 


 

یک سیستم کنترل حرکت استاندارد شامل موارد زیر می شود:

 

  1. موتور
  2. درایو
  3. سیستم کنترل

 

 

سیستم های کنترل حرکت به دو شکل حلقه باز (Open Loop) و سیستم های حلقه بسته (Closed Loop) قابل پیاده سازی و اجرا می باشد. در سیستم حلقه باز کنترلر دستورات لازم جهت حرکت را از طریق قطعات یا تجهیزات واسطه به موتور ارسال می کند و اطلاعی از موقعیت و مقدار جابجایی محرک ندارد و اصطلاحاً فیدبکی از آن دریافت نمی کند، در صورتی که در سیستم های حلقه بسته، موقعیت دقیق محرک در هر لحظه توسط وسایل اندازه گیری مانند انکودریا رزولور سنجیده می شود و به کنترلر ارسال می گردد تا کنترلر میزان خطاهای سیستم را شناسایی و برطرف نماید.

 

اصولا کنترل حرکت به دو طریق  موقعیت یابی و انطباق صورت می گیرد که منظور از موقعیت یابی جابجایی یک قطعه از یک نقطه به نقطه دیگر است، که خود به دو دسته موقعیت یابی مطلق و موقعیت یابی نسبی تقسیم می گردد.

 

در موقیعت یابی مطلق قطعه می بایست به موقعیت معینی در راستای طول نسبت به نقطه مبدأ منتقل شود ولی در موقعیت یابی نسبی قطعه می بایست به میزان معینی نسبت به نقطه کنونی جابجا شود.

 

و منظور از انطباق، جابجایی یک شئ بصورت همزمان یا هماهنگ با شئ دیگری می باشد، که انطباق نیز به سه دسته انطباق خطی، انطباق غیر خطی و انطباق دو یا سه بعدی تقسیم بندی می شوند.