سنسور چیست؟

سنسور إلمان حس کننده ای است که کمیت های فیزیکی مانند فشار، حرارت، رطوبت،دما و..  را به کمیت های الکتریکی پیوسته (آنالوگ) و یا غیر پیوسته (دیجیتال) تبدیل می کند.

 

سنسورها در انواع دستگاه های اندازه گیری، سیستم های کنترل آنالوگ و دیجیتال مانند PLC مورد استفاده قرار می گیرند. عملکرد سنسورها و قابلیت اتصال آنها به دستگاه های مختلف از جمله PLC باعث شده است که سنسورها بخشی از اجزای جدا نشدنی دستگاه کنترل اتوماتیک باشند.

 

سنسورها اطلاعات مختلف از وضعیت اجزای متحرک سیستم را به واحد کنترل ارسال نموده و باعث تغییر وضعیت عملکرد دستگاه ها می شوند.