انواع مدار خروجی انکودر

مدار راه اندازی خروجی NPN Open Collector این نوع خروجی ها در میکرو کنترلر ها، PLCها و مدارات الکترونیکی وجود دارند در صورتی که فعال شودند در پایه Output عمل Current Sinkingاتفاق می افتد بیدن معنا می باشد که جریان از مداری که به Output متصل شده کشیده و تامین می شود. مدار راه اندازی خروجی totem-pole یا push-pull - مدار راه اندازی خروجی Differential Line Driver . (در ادامه بخوانید.. .) ادامه مطلب