انکودرهای افزایشی و مطلق نوری (Optical)

انکودرهای نوری دقیق ترین نوع انکودرها هستند وقتی یک انکودر نوری انتخاب می کنیم خیلی مهم است که انکودر مذکور حفاظت های اضافی برای جلوگیری از آلودگی ناشی از گرد و غبار، لرزش (Vibration) و سایر شرایط رایج در محیط های صنعتی را داشته باشد. (در ادامه بخوانید.. .) ادامه مطلب