پارامترهایی که در زمان انتخاب SSR باید در نظر گرفت

 

تکفاز یا سه فاز بودن SSR

 

حداکثر جریان قابل عبور از سوئیچ الکترونیکی در خروجی.

 

ولتاژی که به دو سر خروجی وصل می گردد (به دو سر سوئیچ) که این ولتاژ نیز می تواند DC یا AC باشد.

 

محدوده و نوع ولتاژ کنترلی جهت قطع و وصل SSR (DC,AC,Analog)