سنسور نوری دوطرفه

سنسورهای نوری به سه دسته مطابق زیر تقسیم بندی می شوند:

» سنسورهای نوری یکطرفه ( Deffiuse)

» سنسورهای نوری رفلکتوری (RetroReflective)

» سنسورهای نوری دوطرفه (Thru Beam)

 


سنسورهای نوری دوطرفه

 

در این نوع سنسور فرستنده و گیرنده مجزا از یکدیگر می باشد و نور مدوله شده توسط سنسور ارسال می شود و گیرنده ای که مقابل فرستنده نصب شده است این نور را دریافت می کند و در صورتی که بین فرستنده و گیرنده مانعی قرار گیرد دیگر نور ارسال شده توسط گیرنده دریافت نمی شود و در نتیجه سنسور وجود مانع را تشخیص داده و خروجی سنسور تغییر وضعیت می دهد.

سنسور نوری دوطرفه بیشترین فاصله سوئیچینگ را در بین انواع سنسورهای نوری را دارد، فاصله سوئیچینگ این سنسور در برخی موارد به بیش از 100متر نیز می رسد.

 

مثال هایی از کاربرد سنسور نوری دوطرفه:

 

» چک کردن شکستن مته توسط سنسور نوری دوطرفه

» جلوگیری از بروز سانحه با نصب سنسور نوری دوطرفه در دو طرف درب برقی پارکینگ ها